You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Warunki użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania, obejmujące Informację o polityce prywatności oraz Oświadczenie dotyczące plików cookie, regulują korzystanie ze strony internetowej i aplikacji Arcadis. Można je zmienić poprzez opublikowanie poprawionych wersji. Zaleca się ich regularne czytanie, by być na bieżąco z ewentualnymi zmianami.


Zastosowanie


Niniejsze Warunki użytkowania mają zastosowanie do wszystkich wizyt na stronie internetowej Arcadis N.V. i jej jednostek stowarzyszonych („Arcadis”) oraz do wszystkich sposobów korzystania z tej strony, jak również do wszystkich informacji, zaleceń i usług udostępnionych użytkownikowi na stronie internetowej www.arcadis.com lub za jej pośrednictwem, oraz do aplikacji oferowanych przez Arcadis („Informacje”). Korzystając ze strony internetowej i aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na ich zastosowanie.


Ograniczenie odpowiedzialności


Arcadis stara się zamieszczać dokładne i aktualne Informacje, jednak nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dokładności lub kompletności tych Informacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z niniejszej strony internetowej lub stron z nią powiązanych. Informacje służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porad. Ani Arcadis, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie strony internetowej, aplikacji lub jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzą odnośniki z niniejszej strony, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z wejścia użytkownika na stronę internetową lub inne strony z nią powiązane, korzystania z nich lub braku możliwości korzystania z tych stron, ani za jakiekolwiek błędy lub pominięcia w ich treści.


Arcadis nie ponosi ponadto odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, w tym między innymi za szkody wynikające z przechwytywania lub manipulowania komunikacją elektroniczną przez osoby trzecie lub przez programy komputerowe wykorzystywane do komunikacji elektronicznej oraz przesyłania wirusów.


Własność intelektualna


O ile nie wskazano inaczej, wszelkie prawa własności intelektualnej do strony internetowej i informacji są własnością Arcadis.


Użytkownik może czytać stronę internetową, zapoznawać się z Informacjami oraz korzystać z aplikacji, a także sporządzać kopie na własny użytek, na przykład poprzez drukowanie lub przechowywanie. Wszelkie inne sposoby korzystania ze strony internetowej lub Informacji, na przykład przechowywanie lub powielanie (części) strony internetowej Arcadis na jakiejkolwiek innej zewnętrznej stronie internetowej, są niedozwolone. Użytkownikowi nie wolno usuwać żadnych informacji dotyczących praw autorskich, znaków towarowych lub innych oznaczeń własności intelektualnej zawartych w oryginalnym materiale z jakichkolwiek materiałów skopiowanych lub wydrukowanych ze strony internetowej.


Brak oferty i zachęty


Informacje nie stanowią oferty ani zachęty do nabycia lub zbycia, obrotu ani jakiejkolwiek transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Arcadis. Inwestorzy nie mogą polegać na Informacjach podejmując jakiekolwiek decyzje inwestycyjne.


Informacje dotyczące przyszłości


Stwierdzenia zawarte na stronie internetowej i w aplikacjach, które nie są faktami historycznymi (w tym wszelkie oświadczenia dotyczące celów inwestycyjnych, innych planów i celów związanych z zarządzaniem w zakresie przyszłych operacji lub wyników ekonomicznych, a także założenia lub prognozy z nimi powiązane) są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości.  Stwierdzenia te są jedynie przewidywaniami i nie stanowią żadnej gwarancji.  Rzeczywiste zdarzenia lub wyniki naszej działalności mogą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.  Stwierdzenia dotyczące przyszłości są zazwyczaj identyfikowane poprzez użycie terminów takich jak „może”, „będzie”, „powinno się”, „oczekiwać”, „można by”, „zamierzać”, „planować”, „spodziewać się”, „szacować”, „wierzyć”, „kontynuować”, „przewidywać”, „potencjalny”, lub ich przeciwieństw i innych podobnych pojęć. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są oparte na naszych oczekiwaniach, planach, szacunkach, założeniach i przekonaniach, które wiążą się z licznymi rodzajami ryzyka i niepewności, a wszystkie są aktualne na dzień lub moment ich pierwszego zamieszczenia na stronie internetowej i w aplikacjach.  Założenia dotyczące powyższych kwestii wiążą się z oceną dotyczącą, między innymi, przyszłych warunków gospodarczych, konkurencyjnych i rynkowych oraz przyszłych decyzji biznesowych, z których wszystkie są trudne lub niemożliwe do dokładnego przewidzenia, a wiele z nich pozostaje poza naszą kontrolą.  Chociaż uważamy, że oczekiwania odzwierciedlone w takich stwierdzeniach dotyczących przyszłości są oparte na racjonalnych założeniach, nasze rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą się znacznie różnić od tych przedstawionych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości.


Prawo i jurysdykcja


Niniejsze Warunki użytkowania, obejmujące Zasady dotyczące plików cookie i Oświadczenie o ochronie prywatności, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu. Wszelkie spory powstałe w związku z niniejszymi Warunkami użytkowania, w tym Zasadami dotyczącymi plików cookie i Oświadczeniem o ochronie prywatności, obejmujące między innymi spory dotyczące ich istnienia i ważności, będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Amsterdamie.


Linki do innych stron internetowych i mediów społecznościowych


Na stronie internetowej lub w aplikacjach znajduje się wiele linków do innych stron internetowych, w tym do serwisów społecznościowych. Chociaż te strony internetowe i aplikacje są wybierane z ostrożnością, nie odpowiadamy za przetwarzanie danych osobowych użytkowników za pośrednictwem tych stron internetowych lub aplikacji. Niniejsze Warunki użytkowania i Informacja o polityce prywatności nie mają zatem zastosowania do korzystania z takich stron internetowych lub aplikacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się udostępnić naszą stronę internetową lub aplikacje za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn, Facebook lub Twitter, jego dane osobowe (takie jak imię i nazwisko oraz fakt, że jest zainteresowany Arcadis) mogą być również widoczne dla wszystkich odwiedzających jego profil w tych serwisach. W przypadku korzystania z takich serwisów społecznościowych obowiązują jedynie warunki (w tym polityka prywatności) tych serwisów społecznościowych.

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności